Welkom bij Be Aesthetic

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Be Aesthetic en een cliënt waarop Be Aesthetic deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanning

 1. De schoonheidsspecialiste van Be Aesthetic zal de behandeling naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de schoonheidsspecialiste worden verteld.
 3. De schoonheidsspecialiste van Be Aesthetic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De schoonheidsspecialiste van Be Aesthetic zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Afspraken

 1. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Be Aesthetic 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 2. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later of helemaal niet op de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Be Aesthetic moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 5. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van dit artikel te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt

Persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste van Be Aesthetic vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. De schoonheidsspecialiste van Be Aesthetic neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die wordt verwerkt in een (digitale) klantenbestand.
 3. Be Aesthetic behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. Be Aesthetic zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 5. De schoonheidsspecialiste van Be Aesthetic is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld voor, tijdens of na de behandeling.
 6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 7. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van wettelijke bepalingen of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste van Be Aesthetic verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Betaling

 1. Be Aesthetic vermeldt alle prijzen van de behandelingen zichtbaar op haar website www.beaesthetic.nl.
 2. De prijzen zijn inclusief 21% BTW
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Aansprakelijkheid

 1. Be Aesthetic is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan, doordat de schoonheidsspecialiste van Be Aesthetic is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 2. Be Aesthetic is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Be Aesthetic.
 2. Be Aesthetic moet de klager binnen 5 dagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Be Aesthetic de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Be Aesthetic het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
 5. Indien Be Aesthetic en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Beschadiging en/of diefstal

 1. Be Aesthetic heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Be Aesthetic meldt diefstal altijd bij de politie en legt daarbij de cliënt een pandverbod op voor de duur van 12 maanden.

Garantie

 1. Be Aesthetic geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
 2. Deze garantie vervalt indien:
 • De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
 • De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
 • De adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
 • De cliënt het advies om medisch hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
 • De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt;
 1. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijke gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Be Aesthetic het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. Daartoe kan tevens een pandverbod opgelegd worden voor de duur van 12 maanden.
 3. Bij Be Aesthetic wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van HAM-code van schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels.

 Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Be Aesthetic en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Geheimhouding

 1. De schoonheidsspecialiste van Be Aesthetic is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. de geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak die schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Vragen en feedback

Be Aesthetic controleert regelmatig of zij aan deze algemene voorwaarden voldoet. Als u vragen heeft over onze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen: Kuipersdijk 390, 7541 WK Enschede – 06-54738883 –

KvK:87215098   BTW:NL004375115B24  info@beaesthetic.nl